Archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg geeft aan dat de gemeente inzicht dient te hebben in de (te verwachten) archeologische waarden binnen haar grondgebied. Ook is het voor de gemeente gewenst om bij geplande bodemingrepen en wijzigingen in het Omgevingsplan de archeologie al in een vroeg stadium bij de planvorming te kunnen betrekken. Een gemeentelijk archeologiebeleid is daarbij essentieel.