Bij bijzondere lokale omstandigheden gaat het om lokale risico's of situaties die ervoor kunnen zorgen dat het bouwresultaat niet voldoen aan de bouwtechnische regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl).

De kwaliteitsborger moet in de risicobeoordeling rekening houden met bijzondere lokale omstandigheden als die er zijn. Dit staat in artikel 2.19, lid 2 van het Bbl. Het gaat om specifieke risico's of situaties waar de gemeente van op de hoogte is en de initiatiefnemer en de kwaliteitsborger misschien niet door het mogelijk ontbreken van kennis over de lokale omstandigheden.

Alleen risico's die te maken hebben met technische bouwkwaliteit

Het is goed om te realiseren dat het bij bijzondere lokale omstandigheden alleen om risico's gaat die te maken hebben met de bouwtechnische regels van hoofdstuk 4 (nieuwbouw) en 5 (verbouw) van het Bbl. Het gaat dus niet om risico's die met iets anders te maken hebben. Bijvoorbeeld risico's die te maken hebben met bodemverontreiniging, archeologie, waterveiligheid, milieu of bouw- en sloopveiligheid. Dat zijn dus geen bijzondere lokale omstandigheden waar een kwaliteitsborger in zijn risicobeoordeling van de bouwactiviteit rekening mee hoeft te houden. Wel zijn deze onderdelen relevant voor de initiatiefnemer en de aannemer.

Doel

Het doel van bijzondere lokale omstandigheden in de Wkb is het overdragen van informatie (kennis) over lokale omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het voldoen aan de regels van een bouwactiviteit. Deze bijzondere lokale omstandigheden krijgen in de werkzaamheden van de kwaliteitsborger extra aandacht bij zowel de risicobeoordeling als in de beheersmaatregelen van het borgingsplan. Bijzonder lokale omstandigheden leiden niet tot extra regels of zwaardere eisen.

Verbeelding Bijzondere lokale omstandigheden Wet kwaliteitsborging