In algemene zin zijn voor het stikstofdossier het Rijk en de provincie Overijssel aan zet om te komen met oplossingen, maatregelen en nieuw beleid. De meest actuele informatie van deze overheden vindt u op de website BIJ12 van de gezamenlijke provincies. Voor vragen kunt u terecht bij de helpdesk Stikstof en Natura 2000.

Lokaal proberen wij, indien mogelijk, de vergunningverlening zoveel mogelijk door te laten gaan. De komst van de AERIUS Calculator, door het Rijk geïntroduceerd in 2019 en sindsdien regelmatig geüpdatet, is het instrument voor de benodigde berekening. Wanneer hieruit een stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar berekend wordt dan is volgens het Stappenplan geen vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming nodig. De wetgever vindt dat daarmee aangetoond is dat er geen sprake is van een significant effect op de Natura-2000 gebieden en zodoende de omgevingsvergunning kan worden verleend, dan wel de planologische procedure gestart. Nadeel hierbij is dat voor ieder (bouw)plan apart een berekening gedaan moet worden.

Informatiehuis stikstof

Proefberekening

Om deze reden hebben wij in 2019 een proefberekening (pdf, 1,3 mb) laten maken voor de fictieve bouw van 10 woningen op de hoek Schipgravenweg/Scholenland in Rouveen. Dit op 1,9 km van natura-2000 gebied Oldematen en Veerslootslanden. Hieruit kwam, zelfs bij 5x het aantal vervoersbewegingen en dubbel brandstofverbruik van het bouwmateriaal, naar voren dat de stikstofdepositie op 0,00 mol/ha/jaar uitkomt.

Deze proefberekening bleek na het aanscherpen van wet- en regelgeving, en in samenhang het updaten van de AERIUS Calculator, niet meer werkbaar. Vandaar dat begin 2022 een nieuwe proefberekening is gedaan met de dan beschikbare gegevens. De wel bekende ‘bouwvrijstelling’ werd juridisch toen al aangevochten waarop wij de berekening alvast inclusief de bouwfase hebben uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een nieuwe algemene lijn in Staphorst.

Algemene lijn: kleinschalige woningbouw AERIUS berekening niet noodzakelijk

Op basis van de nieuwste proefberekening heeft het college op 29 maart 2022 besloten dat voor woningbouwplannen die vergelijkbaar zijn met, of kleiner dan, de nieuwbouw van 2 woongebouwen (met in totaal maximaal 4 woningen) en plaatsvinden in de bebouwde kom voortaan geen AERIUS-berekening vereist is. Aan zowel omgevingsvergunningen als RO-procedures verlenen wij zonder berekening medewerking.

Dit omdat de meeste particuliere woningbouwplannen in onze gemeente van deze omvang zijn en verder van het Natura-2000 gebied af liggen dan het proefgebied. Voor dergelijke plannen wordt, met de u beschikbare gegevens, een resultaat van 0,00 mol/ha/jaar verwacht. De proef geldt enkel voor de bebouwde kom omdat in hoofdlijn enkel hier woningen gebouwd kunnen worden. Met bebouwde kom bedoelen we in deze casus alle locaties gelegen in bestemmingsplannen De Streek, Staphorst Dorp – Rouveen 2016 en Oud-IJhorst, IJhorst, en Punthorst.

Eigen verantwoordelijkheid

Het niet toevoegen van een AERIUS-berekening is echter voor eigen risico van initiatiefnemer. Hiermee bedoelen we dat in het geval van (verwachte) zienswijzen, bezwaar en/of beroep verwacht wordt dat deze algemene lijn juridisch stand houdt, maar dit is pas zeker na een uitspraak. In die zin blijft het een eigen afweging wel of geen AERIUS-berekening aan een procedure toe te voegen.

Overige ontwikkelingen

Voor alle overige ontwikkelingen blijft een AERIUS-berekening nodig om de stikstofdepositie in beeld te brengen. Dit voorafgaand aan de RO-/vergunningprocedure. Dit gaan we in ieder geval doen voor de grotere gemeentelijke projecten voor woningbouw en bedrijventerreinen.

Aerius calculator

Met de AERIUS calculator kunnen initiatiefnemers, adviesbureaus en overheden de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen.

Beleidsregels provincie Overijssel

Vanaf 13 december 2019 zijn de door Gedeputeerde Staten van Overijssel vastgestelde nieuwe beleidsregels van kracht. Deze zijn in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) vastgesteld. De beleidsregels maken de Wnb-vergunningverlening mogelijk voor alle sectoren. Nieuwe activiteiten zijn mogelijk door stikstofruimte vrij te maken op de eigen locatie (intern salderen) of door stikstofruimte over te nemen van een ander bedrijf dat (gedeeltelijk) stopt (extern salderen). Wat is het doel van de nieuwe beleidsregels? Wat betekenen de nieuwe regels voor bedrijven? Hoe weet je of je een natuurvergunning moet aanvragen of niet? Zie voor meer informatie dossier Stikstof op www.overijssel.nl.

Nieuwe tool voor inzicht stikstofneerslag kleinschalige projecten

Adviesbureau Tauw heeft in opdracht van de provincie Overijssel een tool ontwikkeld om inzicht te geven in de stikstofneerslag van enkele kleinschalige projecten. Met deze tool kan de stikstofneerslag worden ingeschat voor woningbouwprojecten, voertuigbewegingen over binnenstedelijke wegen en overige mobiele werktuigen. Dit gebeurt op basis van projectgegevens die in een vroeg stadium van het project al ingeschat kunnen worden. Iedereen met een gedegen kennis van het project kan de tool invullen. U kunt de tool opvragen via stikstof@overijssel.nl.

Vergunningplichtig of niet?

Aan de hand van een vragenboom kunt u vaststellen of u vergunningplichtig bent onder de Wet natuurbescherming en welke instrumenten u kunt inzetten om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen.

Extern salderen en verleasen

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten extern salderen en verleasen van stikstofruimte van veehouderijen met stikstof- en fosfaatrechten per 15 oktober 2020 mogelijk te maken. Extern salderen is een bestaand juridisch instrument en houdt in dat bedrijven in hun aanvraag voor een natuurvergunning gebruik mogen maken van (een deel van) de stikstofruimte van een ander bedrijf. Dit vergroot de mogelijkheden voor de provincie om vergunningen te verlenen. Het wordt mogelijk gemaakt om de stikstofruimte van een ander bedrijf geheel of gedeeltelijk over te kopen. Ook is het mogelijk om tijdelijk gebruik te maken van de stikstofruimte van een ander bedrijf (verleasen). Dit laatste kan bijvoorbeeld een oplossing zijn als er maar een beperkte periode stikstofruimte nodig is, bijvoorbeeld voor de duur van een bouwproject of een evenement.