Er wordt nog gewerkt aan het actueel maken van deze pagina als gevolg van de invoering van de Omgevingswet.

Nederland is een dichtbevolkt land. Bijna altijd krijg je bij de ruimtelijke inrichting te maken met risico’s als gevolg van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het vakgebied dat zich daarmee bezig houdt, is externe veiligheid.

Externe veiligheid gaat over het beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Een LPG tankstation, een propaantank of een goederentrein met gevaarlijke stoffen valt bijvoorbeeld onder het externe veiligheidsbeleid. In Staphorst is bijvoorbeeld een munitiecomplex aanwezig en loopt er een route gevaarlijke stoffen.

Over welke risico’s hebben we het en hoe groot is dat risico dan? Risicobronnen zijn transportaders (bijvoorbeeld wegen, het spoor en buisleidingen) en bedrijven (bijvoorbeeld LPG-tankstations, propaantanks, chemische industrie, munitiecomplexen etc.) waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Dat brengt risico’s met zich mee voor de omgeving. Deze risico’s worden onderverdeeld in plaatsgebonden (individuele) risico en groepsrisico. In dit informatiehuis treft u meer informatie hierover aan.

Informatiehuis externe veiligheid