De gemeente Staphorst heeft in haar omgevingsvisie vastgesteld dat zij in 2050 energieneutraal wil zijn. Dit betekent dat alle gebruikte energie dan uit hernieuwbare bronnen komt. De ambitie is een lokale doorvertaling van het klimaatakkoord van Parijs.

Ambities Energie & Klimaat

Omdat 2050 nog heel ver weg is, heeft de gemeenteraad op 2 mei 2020(externe link), op het vlak van Energie & Klimaat, ambities vastgelegd voor 2030. Deze ambities fungeren als een soort van ‘piketpaaltjes’ op weg naar de uiteindelijke doelstelling van 2050. Ten aanzien van het thema energie is afgesproken dat in 2030, minimaal 49% van de energie in Staphorst uit hernieuwbare bronnen komt. Dit lijkt in eerste instantie misschien op een opgave voor de opwek van energie. Maar het is breder dan dat. Veel belangrijker is namelijk de besparing van energie. Immers, hoe minder energie je nodig hebt, des te minder je hoeft op te wekken.

Informatiehuis duurzaamheid

Energie besparen in de gebouwde omgeving

De wijze waarop we energie willen besparen, wordt voornamelijk uitgelegd in de Transitie Visie Warmte (TVW). Staphorst heeft op dit moment nog geen TVW vastgesteld. Dit staat voor het najaar van 2021 op de agenda. Vooruitlopend op deze visie kunnen we al wel stellen dat er Staphorst op korte termijn geen wijken van het aardgas worden gehaald. We vinden het veel logischer om eerst in te zetten op het nemen van zogenaamde geen-spijt maatregelen zoals isoleren. Daarnaast adviseren we inwoners om, als hun cv ketel aan vervanging toe is, informatie in te winnen over hybride warmtepompen.

Nieuwbouwwoningen en gasaansluiting

Voor nieuwbouwwoningen geldt dat deze sinds 1 juli 2018 gasloos gebouwd moeten worden. In Staphorst zijn echter drie uitzonderingsgebieden. Meer informatie daarover vindt u onder het kopje lokaal en regionaal beleid.

Energie opwekken

Qua opwek van energie werken we aan een kader grootschalige opwek. Het is de bedoeling dat dit kader in 2022 wordt vastgesteld. Tot die tijd hanteren wij sowieso het principe dat wij geen planologische medewerking verlenen aan zon op veld. Daarnaast geldt dat Staphorst zich in een gebied bevindt met transport schaarste(externe link). De transport schaarste is van toepassing op alle aanvragen voor grootverbruikaansluitingen (>3*80 Amp.). Uitgaande van zonnepanelen van 350 wattpiek, betekent dit dus dat installaties voor zonne-energie met meer dan 150 panelen, niet op het netwerk aangesloten kunnen worden. De verwachting is niet dat dit op korte termijn opgelost zal worden.

Regionale Energie Strategie

In het Nederlandse klimaatakkoord(externe link) is afgesproken dat in 2030, minimaal 70% van de elektriciteit in Nederland(externe link) uit hernieuwbare bronnen komt. Het Rijk heeft bepaald dat daarvoor 35 Terawattuur (Twh) aan hernieuwbare elektriciteit op land geproduceerd moet worden. Ook moet in 2030 49 Twh aan wind op zee gerealiseerd zijn. De provincies, waterschappen en gemeenten en gemeenten hebben aan het Rijk gevraagd of zij mogen meedenken over hoe en waar die hernieuwbare energie op land opgewekt moet worden. Daarom zijn de Regionale Energie Strategieën(externe link) in het leven geroepen. Nederland is daarbij ingedeeld in 30 energieregio’s. Staphorst maakt onderdeel uit van de RES regio West Overijssel(externe link). Elke RES regio heeft deze zomer aangegeven hoe zij gaan bijdragen om in totaal aan die 35 Twh hernieuwbare energie op land te komen. West Overijssel heeft een bod gedaan van 1,826 Twh. De bijdrage van de gemeente Staphorst is 0,12 TWh, ofwel: 120 Gigawattuur.

RES bod gemeente Staphorst

Staphorst heeft in de RES west Overijssel dus aangegeven om voor 2030, 120 Gwh aan hernieuwbare energie op land op te gaan wekken. Hiervoor is voornamelijk een optelsom gemaakt van bestaande projecten en projecten die in de pijplijn zitten. Het gaat om de drie bestaande windmolens van Spoorwind, de drie nieuw te bouwen windmolens van Bovenwind, een zonnepark op het waterberging aan de Puntweg, een zonnepark aan de Uithofsweg plus (in totaal 50 Gwh) zon op bedrijfsdaken. Bij het aandeel zon op bedrijfsdaken is ook rekening gehouden met nog nieuw te bouwen bedrijventerreinen. Bij het RES bod zitten dus geen projecten waar nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Daarnaast geldt voor zon op daken dat de gemeente hier geen besluit over hoeft te nemen of vergunning voor hoeft te verstrekken.