Conceptaanvraag

In EPOS-procedures is het van belang een quickscan in te vullen. Dan doet u een deel van de onderzoeken op voorhand. Hiermee krijgt u dan al een eerste indicatie of uw plannen haalbaar zijn. De ruimtecoach legt u en uw professional tijdens het keukentafelgesprek uit hoe u de quickscan invult.

Omgevingstafel

Uitgebreide omgevingsvergunning

Omgevingsplan/Wijzigingsplan

Handboek TAM omgevingsplan

Dit handboek bevat een opzet voor de toelichting en regelset voor TAM-IMRO plannen tot wijziging van het omgevingsplan. Om te laten zien hoe een TAM-IMRO plan wordt opgebouwd, is dit voorbeeldplan gemaakt. Wij verzoeken u het handboek goed door te lezen en de daarin benoemde uitgangspunten toe te passen, voordat u een plan naar ons toestuurt.

Het TAM-IMRO plan is een nieuw (tijdelijk) instrument, zowel voor u als voor ons. Er zullen dus ongetwijfeld vragen naar voren komen waarop het handboek (nog) geen antwoord geeft. Neem bij twijfel of vragen dan ook gerust contact met ons op, via ruimtelijkeplannen@staphorst.nl. Dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing. Omdat het een nieuwe planvorm betreft, zullen wij deze plannen vooralsnog integraal toetsen.

Handreiking motivering ETFAL

Het onderbouwingsformulier moet worden ingediend bij het indienen van een aanvraag BOPA of OPA (op basis van de wijzigings- en uitwerkingsbevoegdheden volgens de oude bestemmingsplannen), voor zover het gaat om plannen die worden behandeld in de Omgevingskamer. Voor plannen die in de Kleine Omgevingskamer (KOK) worden behandeld, dient als onderbouwing een QuickScan te worden aangeleverd. Voor alle aanvragen geldt uiteraard dat de onderbouwing gepaard gaat met de noodzakelijke onderzoeken. In onze Beleidsnota Omgevingsplanactiviteiten kunt u zien welk plan door welke kamer wordt behandeld.

Nadeelcompensatie overeenkomst

Het is mogelijk dat een BOPA of OPA (op basis van de wijzigings- en uitwerkingsbevoegdheden volgens de oude bestemmingsplannen) met een balievergunning kan worden verleend. Hier is sprake van wanneer er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • er is geen adviesrecht van toepassing;
  • er is geen instemming nodig van een ander adviesorgaan (zoals provincie);
  • er is vooraf een conceptaanvraag ingediend en de aanvraag komt overeen met het advies van de (Kleine) Omgevingskamer.

De eerste 2 voorwaarden zijn te beoordelen in het huisje Ruimtelijk Beleid achter de deur Lokaal en Regionaal beleid op het Omgevingsplein. Wanneer er bij deze plannen sprake is van een balievergunning, dan is nog wel een ondertekende nadeelcompensatie overeenkomst nodig. Deze dient uiterlijk ingevuld en ondertekend een week voor het indienen van de aanvraag te worden gemaild naar omgevingsloket@staphorst.nl.

Watervergunning

De watervergunning moet worden aangevraagd wanneer er werkzaamheden worden verricht binnen een beschermingszone of grondgebied van het waterschap, kort gezegd in de buurt van sloten, watergangen of dijken van het waterschap. U vraagt de watervergunning aan via de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Aanvraag huisnummeraanduiding

Het digitale formulier aanvraag huisnummeraanduiding kunt u - samen met een duidelijke situatietekening - invullen en verzenden. Binnen één week krijgt u van ons per e-mail de bevestiging dat de huisnummerbeschikking gereed is en u de balieomgevingsvergunning kunt indienen.