Er wordt nog gewerkt aan het actueel maken van deze pagina als gevolg van de invoering van de Omgevingswet.

Duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke aspecten die de kwaliteit van ons woon- en leefklimaat bepalen. De kwaliteit van het woon- en leefklimaat wordt onder andere bepaald door een schone bodem, schone lucht, het waarborgen van de veiligheid en het beperken van geluid-, licht- en geuroverlast. Voor die aspecten draagt de gemeente Staphorst een belangrijke verantwoordelijkheid.

In een gemeente als de gemeente Staphorst liggen milieu-gevoelige bestemmingen zoals woningen vaak in de directe nabijheid van milieubelastende bronnen (bedrijvigheid). In de Streek (beschermd dorpsgezicht Gemeenteweg/Oude Rijksweg) kan het woon- en leefklimaat van bewoners en gebruikers hierdoor regelmatig onder druk komen te staan. Ook in het buitengebied kan dit aan de orde zijn. Om het woon- en leefklimaat te waarborgen is er, naast de landelijke wet- en regelgeving, door de gemeente Staphorst zelf beleid vastgesteld.

In dit informatiehuis treft u informatie aan over dit beleid. Verder wordt er ook verwezen naar landelijke wet- en regelgeving. Hierbij wordt aangetekend dat het beleidsveld Externe Veiligheid in een apart informatiehuis wordt behandeld.

Informatiehuis Milieu