In de verleende omgevingsvergunning zullen een aantal voorwaarden ten aanzien van de uitvoering zijn opgenomen. Deze voorwaarden zijn vaak maatwerk en kunnen per aanvraag verschillend zijn. Onderstaande eisen/voorwaarden worden door de gemeente standaard gehanteerd.

Eisen voor inritbreedtes

  • een inrit ten behoeve van een woning binnen de bebouwde kom is maximaal 4 meter breed;
  • een inrit ten behoeve van een woning buiten de bebouwde kom is maximaal 4 meter breed tenzij aangetoond kan worden dat deze ook voor agrarische doeleinden gebruikt wordt;
  • een inrit ten behoeve van een agrarisch bedrijf (geen landbouwperceel) zal per geval bekeken worden; de breedte van de weg en de grootte van de voertuigen zijn van invloed op de toe te passen inritbreedte. 
  • een inrit ten behoeve van een landbouwperceel/weiland blijft onverhard;
  • bij inritten voor een bedrijf op één van de industrieterreinen wordt uitgegaan van 1 uitrit per 30 strekkende meter perceelsbreedte. Voor de breedte van de inrit wordt uitgegaan van 8 meter inrit per 30 strekkende meter perceelsbreedte (naar rato).

Eisen ten aanzien van uitvoering

De gemeente Staphorst staat niet toe dat particulieren zelf aanpassingen doen aan de gemeentelijke bestrating. De gemeente Staphorst zal de werkzaamheden voor u uitvoeren en de kosten bij u in rekening brengen. U zult hiervoor een akkoordverklaring moeten tekenen waarmee u akkoord gaat met het betalen van de kosten.

In het buitengebied kan het worden toegestaan dat de werkzaamheden door de aanvrager zelf uitgevoerd mogen worden. De aanleg van inritten in de uitbreidingsplannen (nieuwbouwwijken, industrieterreinen etc.) worden door de gemeente Staphorst aangelegd en bekostigd. Dit geldt niet voor uitbreidingsplannen welke door een projectontwikkelaar worden ontwikkeld.

Graafwerkzaamheden

Wanneer u graafwerkzaamheden uitvoert moet| u hiervoor een zogenaamde klicmelding doen bij het kadaster. Dit kan via www.kadaster.nl/-/graafmelding(externe link) of tefefonisch: 0800-0080.

Water

Wilt u een inrit over water naar de openbare weg? Neem dan eerst contact op met het waterschap: www.wdodelta.nl(externe link)