Wilt u bij u bedrijf of woning een inrit aanleggen of een bestaande inrit aanpassen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is namelijk bepaald dat het verboden is zonder omgevingsvergunning van het college:

  • een uitweg te maken naar de weg;
  • van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg;
  • verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg

De toetsing van de aanvraag

Als u een aanvraag doet voor een Omgevingsvergunning/inrit wordt als eerste gekeken of u de juiste gegevens heeft aangeleverd en de aanvraag in behandeling kan worden genomen. Vervolgens wordt nagegaan of uw aanvraag niet in strijd is met het bestemmingsplan.

Met name voor het bestemmingsplan 'De Streek' gelden aanvullende voorwaarden ten aanzien van de inritten/stegen. Op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) kunt u nagaan wat er mogelijk is ten aanzien van de voor u geldende bestemming.

Wanneer de inrit binnen het bestemmingsplan past wordt de aanvraag getoetst aan artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staat dat de vergunning kan worden geweigerd:

  • ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg;
  • als de uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  • als door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast; of
  • als er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Procedure

De aanvraag om omgevingsvergunning is digitaal in te dienen via www.omgevingsloket.nl(externe link). Bij de behandeling van de aanvraag zijn er twee voorkomende procedures, de reguliere procedure en de uitgebreide procedure.

Reguliere procedure (8 weken)

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide procedure (26 weken)

Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Voor meer informatie omtrent de te volgen procedures zie www.omgevingsloket.nl(externe link).

Bestemmingsplan

Op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) kunt u bestemmingsplannen inzien. Het kan zijn dat u naast een omgevingsvergunning op grond van de genoemde APV ook een omgevingsvergunning nodig is op grond van het bestemmingsplan. Dan kan het gaan om een binnenplanse afwijking of een zogenaamde ‘aanleg’vergunning. Via het omgevingsloket kan deze activiteit worden aangevraagd, al dan niet samen met de omgevingsvergunning op grond van de APV.

Kosten

De legeskosten voor een omgevingsvergunning/inrit kunt u nazien in het informatiehuis 'Leges'.