De Omgevingsvisie betreft de toekomstvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Staphorst.

digitale bladerversie openen

De Omgevingsvisie heeft onder de huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro) de status van een structuurvisie (artikel 2.1 Wro), maar is geheel opgesteld vanuit het gedachtegoed onder de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2021 wordt vastgesteld. De Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar’ beoogt een uitnodiging te zijn tot het indienen van initiatieven.

Wat houdt de Omgevingsvisie in?

De gemeente Staphorst heeft er voor gekozen om de toekomstige inrichting van het grondgebied vooral te laten afhangen van de ontwikkelingen op sociaal maatschappelijke gebied. We zoeken naar oplossingen voor vragen die er nu liggen en naar verwachting op ons af zullen komen. In de Omgevingsvisie geven we aan wat de huidige identiteit van Staphorst is, maar vooral ook om de gewenste identiteit van Staphorst te beschrijven. Het gaat er hierbij niet alleen om dat hier het nabuurschap sterk le­vend is, maar ook dat de instelling van de gemiddelde Staphorster er één is van no-nonsense; ‘hier komt het voor elkaar!’. De leidraad ‘Staphorst voor elkaar!’ vertalen we in drie thema’s.

Innovatieve plattelandseconomie

Staphorst kent een sterkte ondernemersgeest en een hoog arbeidsethos. Dit is terug te zien in de grote werkgelegenheid en lage werkloosheid in Staphorst. We zijn een vernieuwende gemeente en behouden de kwaliteiten van de sterk aanwezige maakindustrie. De samenwerking tussen scholen en bedrijven wordt gestimuleerd. Om te voorzien in een sterke behoefte van het bedrijfsleven creëren we een betere mix tussen laag- en hoogopgeleiden, tussen vakmensen en kenniswerkers. Grote bedrijven bieden we de ruimte op bedrijventerreinen. Een moderne innovatieve plattelandseconomie gaat echter over veel meer dan bedrijventerreinen. We benutten daarom de kansen voor de verbreding van de economie. Door ons ook te gaan richten op recreatie en toerisme, horeca, zorg, zzp’ers en werken aan huis.

Gezonde en dynamische samenleving

Gezond en dynamisch lijkt op het eerste gezicht mis­schien vooral een sociaal thema, maar gezondheid heeft ook een belangrijke fysieke component, in de vorm van bijvoorbeeld een beweegvriendelijke omgeving en goede leefomstandigheden. ‘Voor elkaar!’ is altijd vanzelfsprekend geweest in Staphorst. Er is sprake van een grote saamhorigheid en sociale cohesie. Een grote zelfstandigheid en zelfredzaamheid gaan samen met een goede opvang als dit niet gaat. Dit ‘Staphorster model’ staat onder druk door de toegenomen individualisering en de weggevallen sociale zekerheid. We willen echter ook in de toekomst die warme betrokken samenleving zijn die we altijd zijn geweest maar dan natuurlijk vertaald naar de toekomst. Dit betekent dat de huidige dynamiek van de Staphorster samenleving behouden moet blijven en dat de gezondheid meer aandacht krijgt.

Verantwoord vernieuwen

Staphorst heeft een rijke cultuurhistorie met afwisselende landschappen, waaronder het veenweidelandschap en de Streek, met een ge­heel eigen verhaal, dat Staphorst uniek maakt in de wereld. Tegelijkertijd staan we voor grote uitdagingen die ook invloed zullen hebben op die kwaliteiten. Het credo ‘voor elkaar!’ krijgt zo een eigen invulling in het thema ‘verantwoord vernieuwen’. Een ‘voor’ is immers ook een spoor in een akker. We koesteren de ‘voren’ uit het verleden en trekken deze door naar de toekomst. Dit doen we door het vernieuwen van de fysieke leefomgeving. Op een manier die oog heeft voor duurzaamheid, het culturele erfgoed, de ruimtelijke kwaliteit en de andere twee sector-overstijgende thema’s. Zodoende ligt er ook een sterke relatie met het sociale domein.

Raadplegen

U kunt de Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar’ hieronder downloaden of digitaal raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (tabblad ‘Structuurvisies’, ID-nummer: NL.IMRO.0180.OVStaphvoorelkaar-VS01). Of open de Omgevings-app voor een digitale bladerversie.

Voor vragen over de Omgevingsvisie, of voor het maken van een afspraak, kan contact worden opgenomen via (0522) 467 467.